Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An giá rẻ nhất  - Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Nghệ An  - Thành lập công ty ở Nghệ An  - Văn phòng luật sư tại Nghệ An

Tại sao nên thành lập công ty TNHH một thanh viên hơn là doanh nghiệp tư nhân?

Công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp tư nhân thì hai loại hình doanh nghiệp này đều có một số điểm giống nhau nhưng nếu xét về mặt bản chất, cơ cấu tổ chức thì lại khác nhau

Tham khảo thêm ==> Thành lập công ty tại Nghệ An

Kết quả hình ảnh cho ảnh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thàh viên

Công ty TNHH một thành viên là Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Tham khảo ==> Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân là Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng là loại hình doanh nghiệp có lượng chủ sở hữu là một thế nhưng công ty TNHH lại có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức vậy mà doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là một cá nhân

Về phần vốn góp công ty TNHH một thành viên được quyền thay đổi vốn điều lệ và tài sản của chủ sở hữu và tài sản của công ty là tách biệt với nhau, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ được quyền tăng giảm vốn đầu tư của mình tuỳ vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thì không được tách biệt ra với nhau

Nếu bạn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì mỗi cá nhân chỉ có thể thành lập được một doanh nghiệp tư nhân đồng thời không thể là thành viên của công ty hợp danh và chủ hộ kinh doanh, cũng không được góp vốn mua cổ phần và thành lập công ty hợp danh, công ty cổ phần nhưng đối với công ty TNHH một thành viên thì lại không có điều khoản ràng buộc đối với chủ sở hữu công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên thì sẽ được xác định tư cách pháp nhân nhưng đối với doanh nghiệp tư nhân thì lại không. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân Chỉ có thể là chủ sở hữu quản lý  hoặc thuê người quản lý còn công ty TNHH một thành viên thì lại được lựa chọn một trong hai mô hình

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm sát viên
  • Hội đồng thành viê, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm sát viên

* )Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bao gồm:

Nếu chủ sở hữu là cá nhân:

– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

– Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

– Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty.

– Quyết định dự án đầu tư phát triển;

– Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

– Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

– Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

– Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

– Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

– Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

– Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Nếu chủ sở hữu là tổ chức:

– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

– Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

– Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

– Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Kết quả hình ảnh cho ảnh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thàh viên

*) Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

– Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

– Tuân thủ Điều lệ công ty.

– Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Tuân thủ quy định pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

– Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

– Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Bài viết này là câu trả lời của Luật Blue để giải thích cho bạn vì sao nên thành lập công ty TNHH một thành viên hơn là doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi hy vọng bạn đã có một quyết định phù hợp cho mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi để mọi thắc mắc của bạn được giải đáp nhé.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon